REGULAMIN SEKCJI PARALOTNIOWEJ
AEROKLUBU ZIEMI LUBUSKIEJ

 

I. Powołanie i rozwiązywanie Sekcji Paralotniowej.

 

§ 1

Sekcja Paralotniowa Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, zwana dalej Sekcją, powołana została przez Zarząd AZL w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. 

§ 2

 1. Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu AZL w przypadku:

  1) działalność sekcji naruszającej postanowienia statutu AZL lub niniejszego Regulaminu,
  2) braku możliwości działania Sekcji zgodnie ze statusem i regulaminem.
 1. Zarząd AZL może rozwiązać Sekcje na wniosek, co najmniej dwóch trzecich liczby członków Sekcji.

 II. Członkowie Sekcji.

§ 3

 1. Członkiem Sekcji Paralotniowej może zostać wyłącznie członek AZL lub członek Seniorów Lotnictwa.
 2. O przyjęciu do Sekcji Paralotniowej decyduje Zarząd Sekcji podejmując uchwałę, następnie wniosek akceptowany jest przez zarząd AZL.
 3. Członkowie są przyjmowani na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, oraz uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości sześciokrotnych składek  członkowskich.
 4. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana przez przystępującego do Sekcji i powinna zawierać:

  1) imię i nazwisko,
  2) imię i nazwisko rodowe matki,
  3) datę i miejsce urodzenia,
  4) obywatelstwo,
  5) adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
  6) serię, numer dowodu osobistego, oraz organ, który wydał dowód osobisty,
  7) poprzednie nazwiska rodowe z poprzedniego małżeństwa,
  8) wykształcenie, zawód,
  9) zawód wykonywany,
  10) miejsce pracy,
  11) informacje o karalności,
  12) informacje o nadanych odznaczeniach, orderach,
  13) oświadczenie dotyczące znajomości postanowień statutu, oraz zobowiązanie do ich przestrzegania, jak również stosowanie się do podejmowanych przez władze uhwał.

 5. Poza złożeniem deklaracji, osoba przystępująca w poczet członków Sekcji składa oświadczenie o świadomości stopnia ryzyka operacji lotniczych Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, oświadczenie w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, kwestionariusz osobowy członka Sekcji Paralotniowej.
 6. W przypadku negatywnej decyzji członkowi AZL przysługuje prawo odwołania do Zarządu AZL lub Walnego Zgromadzenia.
 7. Członkostwo w Sekcji wygasa z chwilą:

  * śmieci członka,
  * wystąpienia z członkostwa, o zamiarze którego członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd Sekcji i Prezydium Zarządu AZL z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem,
  * skreślenia z listy członków przez Prezydium Zarządu AZL na wniosek Zarządu Sekcji z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za ostatnie 6 miesięcy,
  * wykluczenia z powodu działalności na szkodę Sekcji, bądź naruszenia postanowień statutu AZL lub niniejszego regulaminu,
  * utraty praw publicznych.

 8. O skreśleniu z listy członków Sekcji decyduje Prezydium Zarządu AZL na wniosek Zarządu Sekcji.

§ 4

 1. Członkowie Sekcji mogą być wyróżniani:

  * poprzez Zarząd Sekcji, za działalność na rzecz sekcji,
  * poprzez Zarząd AZL, na wniosek Zarządu Sekcji.
 1. Członkowie Sekcji mogą być ukarani zgodnie z postanowieniami Statutu AZL. Prawo wnioskowania w sprawie kar przysługuje Zarządowi Sekcji.

§ 41

 1. Członek Sekcji jest zobowiązany do:

  * realizowania celów Sekcji Paralotniowej AZL,
  * brać czynny udział w działalności Sekcji,
  * opłacać regularnie składki członkowskie,
  * przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz,
  * godnie reprezentować polskie lotnictwo sportowe.
 1. Członek Sekcji ma prawo:

  * wybierać i być wybieranym do władz Sekcji Paralotniowej,
  * korzystać z urządzeń i pomocy Sekcji oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych imprezach lotniczych na zasadach określonych w regulaminie uczestnictwa,
  * nosić ubiór i odznaki organizacyjne,
  * korzystać ze sprzętu i infrastruktury lotniska na zasadach Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 

II A. Składki członkowskie.

 1. Każdy członek Sekcji zobowiązany jest do terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości:

  * opłata Sekcyjna 15,00 zł./m-c.;
  * opłata Aeroklubowa (AZL) 10,00 zł./m-c.,
  opłata AP 20,00 zł/m-c., (opłata zniesiona)

  Składki członkowskie płatne do 15-go każdego miesiąca !

 2. Każdy wykreślony bądź wykluczony członek Sekcji jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości z tytułu wymagalnych opłat członkowskich, pokrycia kosztów powiadomień oraz ewentualnego wpisu do  Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej, jak również dokonania z niego wykreślenia.
III. Władze sekcji.

§ 5 

 1. Władzami Sekcji Paralotniowej są:

  * Zebranie członków Sekcji,
  * Zarząd Sekcji.
 1. Działalność władz Sekcji określają odpowiednie postanowienia Statutu AZL w sprawie trybu podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów.

§ 6

 1. Zebrania członków Sekcji, jako najwyższa władza sekcji, odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Zarząd Sekcji lub Prezydium AZL.
 2. Zebrania sprawozdawczo wyborcze Sekcji odbywają się na dwa lata.
 3. Do zebrania członków Sekcji mają zastosowanie postanowienia statutu AZL. dotyczące walnych zgromadzeń członków AZL.
 4. Do zebrań członków Sekcji należy w szczególności:

  * ustalanie programów działalności sekcji,
  * wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Sekcji oraz przewodniczącego, a także komisarzy i sędziów sportowych spośród osób uprawnionych,
  * wybieranie delegatów Sekcji na walne zgromadzenie AZL,
  * rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Sekcji oraz udzielanie absolutorium temu Zarządowi,
  * opracowanie opinii i wniosków we wszystkich sprawach związanych z działalnością AZL i Sekcji,
  * rozpatrywanie odwołań członków Sekcji od decyzji Zarządu Sekcji,
  * podjęcie uchwały w sprawie wniosku do zarządu AZL o rozwiązanie Sekcji. 

§ 7 

 1. W okresie między zebraniami członków Sekcji, najwyższą władzą jest Zarząd Sekcji.
 2. W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

  * Przewodniczący,
  * Sekretarz,
  * Skarbnik.

 3. Zebranie członków Sekcji może ustalić inną liczebność Zarządu Sekcji, ale nie większą niż cztery osoby.
 4. Na zwolnienie miejsce członka Zarządu Sekcji, Zarząd może uzupełnić skład, ale nie więcej niż jedną drugą składu.
 5. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu Sekcji zmniejszy się poniżej dwóch osób i gdy wyczerpane zostaną możliwości uzupełnienia składu Zarządu, zebranie członków Sekcji przeprowadza wybory uzupełniające lub wybory nowego Zarządu.
 6. Zarząd Sekcji naruszający postanowienia statutu stowarzyszenia lub regulaminu sekcji, może być zawieszony w czynnościach lub rozwiązany przez Zarząd AZL, który ustanawia trzy osobowy Zarząd Komisaryczny i określa jego zadania lub zwołuje zebranie wyborcze członków Sekcji.

§ 8

 1. Zarząd Sekcji kieruje działalnością Sekcji, realizując zadania statutowe stowarzyszenia i cele dla których Sekcja została utworzona.
 2. Zebrania Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał jednakże obowiązkowo raz na 6 miesięcy.
 3. Do Zarządu Sekcji należy w szczególności:

  * opracowanie szczegółowych planów działalności Sekcji i kierowanie ich realizacją,
  * organizowanie we współpracy ze służbami etatowymi działalności szkoleniowej i treningowej, w tym przedkładanie wniosków i opinii Zarządowi AZL w sprawie kandydatów na szkolenie,
  * kierowanie całokształtem działalności Sekcji, w tym przedkładanie na prezydium Zarządu AZL wniosków w sprawie reprezentacji sportowych,
  * prowadzenie we współpracy ze służbami etatowymi działalności technicznej, w tym dbałość o sprzęt sekcyjny, jego poprawne użytkowanie i właściwe wykorzystanie,
  * dbałość o bezpieczeństwo lotnicze,
  * podejmowanie działalności w zakresie pozyskiwania sponsorów oraz gromadzenia środków na cele Sekcji, a także dbałość o właściwe nimi gospodarowanie,
  * współpraca z Zarządami innych Sekcji w AZL oraz w innych aeroklubach, a także nawiązywanie za zgodą AZL współpracy z podobnymi Sekcjami zagranicznymi,
  * współpraca z właściwą komisją specjalistyczną oraz komisją sportową Zarządu Aeroklubu Polskiego,
  * wykonywanie uchwał i poleceń Zarządu AZL lub Prezydium Zarządu AZL,
  * przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach członków Sekcji, a także na życzenie Zarządu lub Prezydium Zarządu oraz komisji Rewizyjnej AZL.

§ 9

 1. Przewodniczący Sekcji kieruje bieżącą pracą Sekcji i Zarządu Sekcji, reprezentuje Sekcje na zewnątrz oraz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu AZL z prawem do głosowania.
 2. Sekretarz Sekcji prowadzi sprawy członkowskie sekcji oraz dokumentację Sekcji i jej Zarządu oraz współpracuje z Sekretarzem AZL, jednocześnie sprawuje funkcje Zastępcy Przewodniczącego Sekcji.
 3. Skarbnik Sekcji prowadzi sprawy finansowe Sekcji, w tym nadzoruje opłacanie składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków Sekcji oraz współpracuje z działem księgowym i skarbnikiem AZL.
 4. Wszelkie dokumenty związane ze sprawami Sekcji podpisuje Przewodniczący Sekcji lub w zastępstwie Sekretarz.
IV. Sprawy majątkowe i finansowe. 

§ 10

 1. Zarząd lub Prezydium Zarządu AZL może w trybie uchwały przekazać Sekcji do bieżącego użytkowania lub pod opiekę, część majątku, w tym sprzęt latający i naziemny. Decyzje w tej sprawie mogą być wycofane w tym samym trybie.
 2. Członkowie Sekcji są upoważnieni, do wykonywania w ramach posiadanych uprawnień, czynności obsługowych i naprawczych na sprzęcie przekazanym do użytkowania Sekcji. Nadzór nad tymi pracami sprawuje szef techniczny AZL lub uprawnieni instruktorzy.
 3. Zarząd sekcji przedkłada Zarządowi lub Prezydium Zarządu AZL wnioski w sprawie nabywania i zbywania majątku, zarówno środków trwałych, jak i nietrwałych. Zarząd AZL może przekazać Zarządowi Sekcji pełnomocnictwo w sprawie realizacji uchwał i postanowień w tych sprawach.

§ 11

 1. Dofinansowanie działalności Sekcji odbywa się z funduszów AZL na podstawie decyzji Zarządu AZL, Prezydium Zarządu, Dyrektora lub prezesa. Wniosek w tej sprawie przedkłada Zarząd Sekcji lub jego przewodniczący.
 2. Środki pozyskiwane przez sekcję w ramach jej działalności, gromadzone są na subkoncie, w księgowości AZL. Sekcja jest wyłącznym dysponentem tych środków.
 3. Skarbnik Sekcji lub członek Sekcji upoważniony przez Zarząd Sekcji mogą pobierać z kasy AZL, zaliczki na bieżącą działalność Sekcji. Wnioski w tej sprawie przedkłada Prezydium Zarządu AZL, Zarząd Sekcji. Prezydium Zarządu AZL lub Dyrektor, podejmuje decyzję w tej sprawie, określając jednocześnie termin rozliczenia zaliczki.
 4. Środki pozyskiwane przez Sekcje od sponsorów na ściśle określone cele, pozostają w dyspozycji Zarządu Sekcji, który informuje Dyrektora AZL i Prezydium Zarządu o swoich decyzjach w tych sprawach. Formalne postępowania w takich sytuacjach prowadzone są wyłącznie przez księgowość i Dyrektora AZL.
V. Postanowienia końcowe.
 

§ 12 

Integralną częścią regulaminu Sekcji jest wykaz dokumentów zawartych w załącznikach do niniejszego regulaminu tj.:

* wyciąg z AJP Polska, danych lotniska Zielona Góra - Przylep
* instrukcja użytkowania lotniska Przylep
* instrukcja o systemie przepustowym na lotnisku użytku nie publicznego AZL
* instrukcja wykonywania lotów i skoków Aeroklubu Polskiego 

§ 13 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd AZL.
 2. Zmiany regulaminu Sekcji wprowadzone są w trybie uchwały Zarządu AZL.

§ 14

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd AZL.
 2. Uaktualniony w dniu 01.01.2017 roku. po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale nr 01/2016 z dnia 18.11.2016 przyjęty jako tekst jednolity.

 

PARTNERZY

PANEL LOGOWANIA

REKLAMA

stat4u