AKTUALNOŚCI

Najczęściej zadawane pytania przed przystapieniem do egzaminu paralotniowego


Potrzebna dokumentacja

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przy sobie w dniu egzaminu następujących dokumentów:

  1. Wypełniony wniosek
   Wniosek do pobrania tutaj: pobierz plik 663.00 Kb
   lub na stronie SILP w dziale "EGZAMINOWANIE / WZÓR WNIOSKU": http://www.silp.paralotnie.pl
  2. Kserokopia i oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
   * Od każdej strony A4 kserokopii należy opłacić opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą stronę.
  3. Kserokopia i oryginał dokumentu tożsamości lub świadectwa urodzenia z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej, a w przypadku kandydata, który nie ukończył 18 lat również zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
* Od każdej strony A4 kserokopii należy opłacić opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą stronę.

   Opłaty za kserokopie wnosi się do Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

   Przelewem:
  Nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
  z dopiskiem „opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów”
  Płatność gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy:
  Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa


  1. Pisemna deklaracja o ogólnym dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym latanie na paralotni.
   Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 20.00 Kb

  1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego WD-6 lub WD-4

  1. Potwierdzenie wpłaty za egzamin teoretyczny, praktyczny i wydanie Świadectwa Kwalifikacji.
    • Jakiego egzaminu opłata dotyczy (teoretycznego / praktycznego) wpisać odpowiednio :"Egz. teoret. i prakt. ŚK PP - Tab.2, cz.I"
    • Wydanie ŚKPP wpisać :"Wydanie ŚK PP - Tab. 1, cz.II"
    • Wpisanie uprawnienia dodatkowego np. PPG wpisać : "Wpisanie upr. PPG - Tab. 1, cz.II " (podobnie za PPGG, CP, INS)
    • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin.
   UWAGA opłaty z nieprowidłowymi tytułami wpłat nie będą przyjmowane!
   • młodzież ucząca się, która nie ukończyła 24. roku życia
   • żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową
   • osoby niepełnosprawne
  2. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi
50 zł.
   Opłata za egzamin praktyczny wynosi
40 zł.
   Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi
40 zł.
   Opłata za wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa Kwalifikacji (np. PPG lub PPGG) wynosi
40 zł

Tabela opłat do pobrania tutaj: pobierz plik 202.00 Kb

Wpłaty należy dokonać na konto:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. M. Flisa 2
  02-247 Warszawa
  NBP o/o Warszawa

   nr:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

   Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:Zniżka 50%
   Niektórym osobom przysługuje prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny o 50%. Należą do nich: W każdym przypadku gdy kandydat ubiega się o obniżenie wysokości opłaty za egzaminy, konieczne jest dołączenie do wniosku kopi dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (na egzaminie należy okazać oryginał). Z obowiązku tego zwolniona jest młodzież, która ma prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 25% z tytułu nie ukończenia 21 roku życia. W tym przypadku opłatę wylicza się na podstawie przedstawienia dokumentu zawierającego datę urodzenia.


UWAGA !!!
Potwierdzenia wpłaty za egzaminy (teoretyczny i praktyczny) oraz za wydanie Świadectwa Kwalifikacji muszą być załączone do dokumentów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:
 1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
 2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).
  Na temat dopuszczeń sprzętu paralotniowego do eksploatacji w Polsce można poczytać na stronie SILP-u w Dziale technicznym.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na czas egzaminu lub dokonania przeglądu sprzętu (paralotnia, system hamujący) przed egzaminem.


Przykładowe pytania na egzamin teoretyczny znajdują się na stronie ULC


Wzory wypełnień dokumentów potrzebnych do egzaminu

Wzór wypełnienia wniosku:
Wzór wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia
Wzór wypełnienia przelewów na poszczególne konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego:


Jeśli przelew został dokonany przez internet, należy do dokumentacji załączyć wydruk z komputera.


Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku, gdy świadectwo kwalifikacji traci ważność?

1. Przedłużenie ważności w okresie ważności uprawnień.

Jeżeli Świadectwo Kwalifikacji i wpisane do niego uprawnienia są ważne, to składamy:
a) wypełniony i podpisany wniosek o wymianę Świadectwa Kwalifikacji
Wniosek do pobrania tutaj: pobierz plik 66.00 Kb

b) dowód wpłaty za wymianę ŚK - 40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Dokonując wpłaty za wydanie ŚK należy dokładnie opisać tytuł wpłaty.
W tytule wpłaty należy podać jakiego dokumentu opłata dotyczy ( Świadectwo Kwalifikacji PP ) oraz Imię i nazwisko

c) kopię Świadectwa Kwalifikacji
d) oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 20.00 Kb

* W przypadku, gdy posiadamy uprawnienia do lotów z pasażerem CP składamy:
- wniosek
- dowód wpłaty 40 zł
- kopia świadectwa kwalifikacji
- orzeczenie lotniczo-lekarskie kl. III lub zamiennie (jeśli nie mamy badań lekarskich) oświadczenie o stanie zdrowia + oświadczenie o nie wykonywaniu czynności lotniczych w ramach działalności gospodarczej
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 21.00 Kb


2. Przedłużenie ważności Świadectwa Kwalifikacji, gdy nieważne są uprawnienia.

Jeżeli ŚK jest ważne, ale wygasły wpisane do niego uprawnienia, to składamy:
a) wypełniony i podpisany wniosek o wymianę Świadectwa Kwalifikacji
Wniosek do pobrania tutaj: pobierz plik 66.00 Kb

b) dowód wpłaty za wymianę ŚK - 40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Dokonując wpłaty za wydanie ŚK należy dokładnie opisać tytuł wpłaty.
W tytule wpłaty należy podać jakiego dokumentu opłata dotyczy ( Świadectwo Kwalifikacji PP ) oraz Imię i nazwisko

c) kopię Świadectwa Kwalifikacji
d) oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 20.00 Kb
e) protokół egzaminacyjny z państwowego egzaminu praktycznego wznawiający uprawnienia

* W przypadku, gdy posiadamy uprawnienia do lotów z pasażerem CP składamy:
- wniosek
- dowód wpłaty 40 zł
- kopia świadectwa kwalifikacji
- orzeczenie lotniczo-lekarskie kl. III lub zamiennie (jeśli nie mamy badań lekarskich) oświadczenie o stanie zdrowia + oświadczenie o nie wykonywaniu czynności lotniczych w ramach działalności gospodarczej
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 21.00 Kb
- protokół egzaminacyjny z państwowego egzaminu praktycznego wznawiający uprawnienia

3. Wznawianie po utracie ważności Świadectwa Kwalifikacji, w okresie „ochronnym”

Wydanie ŚK przed upływem dwóch lat, następuje po uprzednim złożeniu następujących dokumentów:
a) wypełniony i podpisany wniosek o wymianę Świadectwa Kwalifikacji
Wniosek do pobrania tutaj: pobierz plik 66.00 Kb

b) dowód wpłaty za wymianę ŚK - 40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Dokonując wpłaty za wydanie ŚK należy dokładnie opisać tytuł wpłaty.
W tytule wpłaty należy wpisać: "Wydanie ŚK PP - Tab. 1, cz.II" oraz imię i nazwisko

c) kopia Świadectwa Kwalifikacji
d) oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 20.00 Kb
e) protokół egzaminacyjny z państwowego egzaminu praktycznego wznawiający Świadectwo Kwalifikacji i uprawnienia do niego wpisane

* W przypadku, gdy posiadamy uprawnienia do lotów z pasażerem CP składamy:
- wniosek
- dowód wpłaty 40 zł
- kopia świadectwa kwalifikacji
- orzeczenie lotniczo-lekarskie kl. III lub zamiennie (jeśli nie mamy badań lekarskich) oświadczenie o stanie zdrowia + oświadczenie o nie wykonywaniu czynności lotniczych w ramach działalności gospodarczej
Oświadczenie do pobrania tutaj: pobierz plik 21.00 Kb
- protokół egzaminacyjny z państwowego egzaminu praktycznego wznawiający Świadectwo Kwalifikacji i uprawnienia do niego wpisane

4. Po utracie ważności i kompletnym przedawnieniu

Jeżeli Świadectwo Kwalifikacji straciło ważność i minął okres dłuższy niż 2 lata to wydanie nowego Świadectwa Kwalifikacji następuje po odbyciu szkolenia wznawiającego w zakresie określonym w programie szkolenia oraz po złożeniu egzaminu praktycznego przed egzaminatorem praktycznym LKE.


Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia Świadectwa Kwalifikacji?

Jeżeli licencja została skradziona w okresie jej ważności, to należy dostarczyć potwierdzenie zgłoszenia na policji, jeżeli natomiast licencja została zgubiona lub uległa zniszczeniu, należy złożyć pisemne oświadczenie. Dodatkowo należy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wymianę Świadectwa Kwalifikacji, dowód wniesienia opłaty lotniczej w wysokości 40zł za wydanie duplikatu.

PARTNERZY

PANEL LOGOWANIA

REKLAMA

stat4u